Kancelaria prowadzi sprawy lub świadczy usługi w następujących obszarach prawa:Kancelaria podejmuje na rzecz klientów szereg czynności w zakresie prawa cywilnego, w szczególności polegających na:

- udzielaniu porad, konsultacji prawnych oraz wyjaśnień dotyczących stanu prawnego;
- negocjowaniu, redagowaniu i opiniowaniu umów;
- sporządzaniu pozwów, zażaleń, apelacji oraz innych pism procesowych na każdym etapie postępowania,;
- dochodzeniu odszkodowania lub zadośćuczynienia;
- dochodzeniu należności cywilnoprawnych z umów;
- reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi;
- sporządzaniu pism w postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym (w szczególności wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, o wszczęcie egzekucji, skargi na czynności komornika).
Kancelaria zapewnia stałe i kompleksowe doradztwo prawne od chwili ustanowienia podmiotu gospodarczego aż do zakończenia jego działalności. W zakresie obsługi prawnej oferuje w szczególności:

- tworzenie, przekształcanie i likwidację spółek;
- udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych;
- sporządzanie ekspertyz prawnych i opiniowanie umów, pism, regulaminów i innych aktów zakładowych;
- bieżącą obsługę korporacyjną, w tym zapewnienie udziału w posiedzeniach władz spółek, przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie;
- przygotowywanie projektów aktów założycielskich, umów oraz statutów oraz ich zmian;
- udział w negocjacjach z partnerami biznesowymi;
- pomoc prawną w przypadku zamówień publicznych zarówno dla zamawiających, jak i oferentów;
- zakładanie stowarzyszeń i fundacji;
- windykację należności oraz ochronę Klienta w postępowaniach egzekucyjnych;
- sporządzanie opinii prawnych;
- przygotowywanie umów w obrocie gospodarczym.


Kancelaria zapewnia doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, polegające w szczególności na:

- przeprowadzaniu analizy stanu prawnego nieruchomości;
- prowadzeniu postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi;
- przygotowywaniu i negocjowaniu umów najmu budynków i lokali;
- przygotowywaniu i negocjowaniu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości;
- prowadzeniu postępowania o zasiedzenie nieruchomości;
- prowadzeniu postępowania o wydanie nieruchomości, naruszenie posiadania.
W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria zapewnia reprezentację Klienta w postępowaniach sądowych, pomoc w sporządzaniu projektów umów majątkowych małżeńskich, doradza w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków. Przedmiot działania obejmuje następujące kategorie spraw:

- o rozwód i separację;
- o alimenty, w tym także o podwyższenie i obniżenie alimentów;
- o wykonywanie władzy rodzicielskiej;
- o uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi;
- o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;
- o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego, w tym ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, rozliczenie nakładów na majątek wspólny.
Kancelaria pomaga Klientom uporządkować sprawy rodzinne, sprawnie przeprowadzić niezbędne formalności dotyczące kwestiach objętych w szczególności:

- postępowaniem o stwierdzenie nabycia spadku;
- postępowaniem o odrzucenie spadku;
- podziałem majątku spadkowego;
- sprawami o zachowek.
Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie indywidualnego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, w szczególności:

- doradztwo prawne i konsultacje;
- sprawy o zapłatę wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop;
- sprawy o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy;
- sporządzenia umów o pracę, regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania i innych dokumentów wewnątrzzakładowych;
- przygotowywania umów o zakazie konkurencji;
- reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w postępowaniach sądowych, sprawach wynikających ze stosunku pracy, w tym o ustalenie istnienia stosunku pracy, wypłatę wynagrodzenia za pracę, przywrócenie do pracy, odszkodowanie za niezgodne z prawem przywrócenie do pracy;
- przygotowanie odwołań od decyzji ZUS oraz reprezentowanie w postępowaniu sądowym w spraw z ubezpieczeń społecznych.
Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności polegających na :

- doradztwie i konsultacjach w zakresie stanu prawnego;
- reprezentowaniu Klientów przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi;
- sporządzaniu pism, w tym odwołań, skarg, zażaleń, wniosków.